Beleidsplan 2016-2020

Beleidsplan

Inhoudsopgave:

Inleiding

  1. Missie
  2. Visie
  3. Doelstellingen
 1.  1.  Achtergrond
 2. Toekomst
 3. Wat hebben we tot op heden bereikt
 4. Werkzaamheden van de stichting
 5. Inkoopsbeleid
 6. Financiën
 7. Vermogen
 8. Beloningsbeleid
 9. Het bestuur

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan voor het jaar 2016. Dat elke jaar aangepast kan worden. Het document moet gezien als een model dat in ontwikkeling is. Het heeft allemaal doelen en kan steeds concreter gemaakt worden. Naast de contractmedewerkers,

steunt de stichting vooral op de inzet van onze vrijwilligers. Deze situatie willen wij dan ook de komende jaren koesteren en waar mogelijk verder uitbreiden.

Stichting Kringloop Friesland is in 2016 opgericht en wil hiermee op een bewuste wijze een bijdrage en een concrete invulling wilden leveren aan een schoon milieu door het stimuleren van hergebruik van goederen.

Dit initiatief heeft zich sinds die tijd op allerlei fronten zeer succesvol ontwikkeld. In het bijzonder geldt dit voor, in willekeurige volgorde:

 

• het aantal vrijwilligers dat zich belangeloos inzet voor de stichting;

 

• de samenwerking met gemeenten en diverse instanties;

 

• de hoeveelheid ingezamelde goederen.

 

1.1 Missie

Stichting Kringloop Friesland heeft als missie bieden van tijdelijke of permanente beschermde werkgelegenheid. De beschermde werkgelegenheid wordt geboden aan mensen die het op de vrije arbeidsmarkt niet voor elkaar krijgen, zonder directe steun van de overheid of subsidies. Deze werkgelegenheid bieden wij aan in de volgende vormen;

 • Stage ( Erkend leerbedrijf )
 • Werkervaringplek
 • Dagbesteding
 • Dienstverband
 • Vrijwilligerswerk

1.2 Visie

De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Groepen mensen kunnen hier niet altijd mee omgaan. De overheid ondersteunt de burger nu nog maar wordt ook steeds minder, en wordt juist voor deze groep mensen moeilijker om zich staande te houden in deze snel veranderende maatschappij. Vaak is werken het middel voor deze groep om zich in de maatschappij het hoofd te bieden. Indien de factor “ werk” ontbreekt wordt het gat alleen maar groter en groter. Door zinvol werk en structuur kan deze groep zijn weg in de maatschappij (terug ) vinden. In een klein deel van deze groep is zelfstandig functioneren in de maatschappij en het vinden van werk op vrije arbeidsmarkt door hun problematiek onmogelijk. Ook deze mensen verdienen zinvol werk en kunnen dit bij ons vinden. (Dagbesteding PGB )

 • Doelgroep

Op eigen kracht lukt het onze doelgroep niet om aan de slag te komen. Dit kan vele oorzaken hebben. Uitkeringsgerechtigd zijn via WWB, WW, Wajong of WIA en willen re-integreren. Mensen met een PGB –beschikking, Ex gedetineerd zijn of Tbs-ers die een dagbesteding nodig hebben ter voorbereiding voor terug keer en zelfstandig functioneren in de maatschappij.

 

Naast deze doelgroep ontstaat er een steeds grotere groep mensen die op vrijwillige basis werkzaamheden willen verrichten om zo een stukje sociaal leven te hebben en enige vorm van ritme. Denk hierbij aan gepensioneerden, vutters, AOW’ers en ook huisvrouwen.

 

1.3 Doelstellingen van Stichting Kringloop Friesland

 • Het bevorderen van een schoner milieu, een duurzame samenleving, het tegengaan van verspilling van grondstoffen en bestrijding van afval.
 • Het (doen of laten )inzamelen van afvalstoffen die kunnen dienen als grondstoffen.
 • Herbruikbare goederen worden in onze winkel tegen een geringe en eerlijke prijs verkocht om zo huishoudens met lage inkomens een mogelijkheid te bieden goederen aan te schaffen.
 • Motiveren, begeleiden en scholen van werknemers en vrijwilligers
 • Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder het bieden van werkervaringsplaatsen , re-integratieplaatsen , stageplaatsen en dagbestedingplaatsen.
 • Samenwerking met instanties zoals de gemeente , verslavingzorg e.d.
 • Er wordt gestreefd naar een goede relatie met de klant (centraal staat)

 

2 Achtergrond

In september 2014 is begonnen met een kringloopwinkel,in de vorm van een besloten vennootschap waarbij eerst de ondernemer dacht dat hij daar een salaris van zou kunnen genieten dat bleek achteraf niet zo te zijn. Tijdens de oprichting had de voorzitter direct ook al oog op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit meer commercieel georiënteerde bedrijf heeft vooral een plek willen veroveren op het terrein van de circulaire economische waarde, om zo een basis te leggen voor de al wel bestaande wens toe te werken naar de in 2016 op te zetten vorm, namelijk het onderbrengen van de kringloopwinkel bij een stichting, te weten Stichting Kringloop Friesland.

 

2.1 Toekomst

In juni 2016 gaan we uitbreiden met onze kringloopwinkel, er komt een grotere winkel oppervlakte bij.

 • Realiseren van een horeca ruimte
 • Meer dagbesteding
 • Meer vrijwilligers
 • Anbi status
 • Iso certificering

3 Wat hebben we tot op heden bereikt ?

In september2014 is een start gemaakt met een kringloopbedrijf dat nog steeds groeiende is. Groeiend in winkeloppervlak, in 2016 is het de bedoeling om de totale oppervlakte te verdubbelen, maar ook groeiend in manier van werken. De eerste aanzet tot de winkel is vooral bedoeld geweest om een economische basis te creëren die meer ruimte biedt om de voorgenomen doelstellingen van de stichting Kringloop Friesland ten uitvoer te brengen. Op weg naar oprichting van de stichting in 2016 is veel aandacht besteed aan het laten vinden van de kringloop als alternatief voor de stort en is een begin gemaakt om met name mensen binnen een zorgnetwerk ruimte te bieden voor dagbesteding.

 

4 Werkzaamheden van de Stichting

Stichting Kringloop Friesland zal zich richten op alle handelingen die te maken hebben met hergebruik van goederen en de bewustwording hieromtrent. Meer dan bij het huidige kringloopbedrijf het geval is, wil de stichting zich gaan richten op ontmanteling van ingebrachte producten die niet meer te gebruiken zijn. Producten die nog opnieuw te gebruiken zijn en de onderdelen die vanuit de ontmanteling zullen worden aangeboden in de winkel of anderszins worden hergebruikt door ze bijvoorbeeld uit te besteden aan de partnerstichting Welzijn Edison voor dagbestedingprojecten.

 het in ontvangst nemen van gebruikte en afgedankte goederen om niet en het vervolgens registreren van de in- en uitgaande goederenstromen

 het telefonisch of persoonlijk (laten) inplannen van het ophalen van deze goederen;

 het ophalen van gebruikte en afgedankte goederen;

 het sorteren en beoordelen van de kwaliteit en verkoopbaarheid van deze goederen;

 het (mogelijk) repareren van deze goederen;

 het voor verkoop klaarmaken van deze goederen;

 het prijzen, presenteren en verkopen in eigen winkel van deze goederen;

 het scheiden en recyclen van de basisgrondstoffen van niet-verkoopbare goederen;

 het bezorgen van aangekochte goederen naar de klant;

 het mogelijk gaan uitvoeren en verzorgen van huisontruimingen;

 het beheren en administreren van de geldstroom;

 het voeren van een debiteuren- crediteuren en personeelsadministratie;

 beleidsontwikkeling;

 communicatie met klanten, leveranciers, organisaties en omgeving

 uitvoeren van de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers;

 begeleiding geven aan medewerkers;

 

5 Inkoopbeleid

Conform de landelijke regelgeving hebben wij niet de intentie om het inkoopbeleid te wijzigen.

Als regel: geen inkoop

uitzonderingen P.C’s en onderdelen en randapparatuur worden wel ingekocht

Onderdelen voor wit-, en bruingoed worden wel ingekocht

Fietsen worden ingekocht (via gemeentes)

 

6 Financiën

Omzet wordt gegenereerd door het verkopen van bruikbare goederen via de winkel, grondstoffen via de handel en een verwijderingsbijdrage van de gemeente Franekeradeel en omgeving voor het onttrekken van goederen uit de afvalstroom. Prijsstelling in de winkel berust nu voor een groot deel op ervaring en slechts nog maar beperkt op kennis. Middels cursussen en opleidingen zal gewerkt worden aan een verbetering van de product herkenning. Het prijsbeleid zal er opgericht zijn om de goederen tegen een geringe en eerlijke prijs te verkopen.

Jaarlijks zal een jaarplan met begroting worden opgesteld. Het Financieel beleid is mede gericht op verbetering van de bestaande bedrijfsvoering en uitbreiding daarvan. Na afsluiting van het boekjaar zal door een externe boekhoudkantoor binnen 6 maanden een jaarrekening worden opgesteld.

 

7 Vermogen

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en door het bestuur geformuleerde beleidsdoelstellingen. Er wordt minimaal 2 jaarloonsommen in reserve gehouden om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke tegenvallers en of conjunctuurschommelingen.

 

Het bestuur zal zich beraden op de oprichting van een sociaal fonds en de mogelijkheid hiervoor om een deel van de winst te bestemmen. Het fonds biedt de mogelijkheid opleidingen, stages, leningen, financiële ondersteuning, e.d. aan werknemers, ex-werknemers en vrijwilligers te financieren.

Ter verwerving van een gebouw met oa. Winkelruimte, magazijn, sorteerruimte en buitenterrein wordt een reservering gedaan op de balans.

Een batig saldo zal worden besteed aan de doelstellingen van de stichting.

Ten behoeve van de gewenste financiële transparantie zal na definitieve vaststelling, een verkorte jaarrekening worden gepubliceerd op onze website.

 

8 Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning maar kunnen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Het personeel in loondienst wordt beloond volgens de CAO. Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding.

 

9 Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, en penningmeester

Voorzitter:C.Folkertsma

Penningmeester: D de Vries

 

Stichting Kringloop Friesland

KvK-nummer 65210441

RSIN-nummer 856021970

Edisonstraat 3 8801 PN Franeker